he-bg

Üstünlik

ssa

Professional hyzmat topary

Gündelik himiki fungisidler we beýleki ajaýyp himiki ugurlar boýunça köp ýyllyk iş tejribämiz bar

aas

Standart iş prosesi

Sargyt tassyklamasyndan ýerine ýetirişe çenli müşderileriň harytlary rahat we kanagatlanarly almagyny üpjün etmek üçin doly ulgam bar

1

Çalt we ygtybarly logistika

Harytlaryň müşderilere çalt we ygtybarly ýetmegini üpjün etmek üçin hünärmen ýük ekspeditorlary we ýük daşaýan kompaniýalar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk ediň.

3

Satyş topary

Biziň ýokary derejeli satuw toparymyz bar, hemmesiniň 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bar.Önümler bilen örän tanyş, önümi iň gowy öndürijiligini üpjün etmek üçin önümi size takyk tanadyp bileris we formulasiýa tekliplerini berip bileris. Toparymyz müşderilerimize iň täze önümleri we amaly programmalary hem hödürlemek isleýär.

2

Satyn alyş topary

Satyn alyş toparymyz bar.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk müşderileri, isleýän önümlerine üpjünçilik zynjyryny giňeltmek ýa-da saýlamak üçin iň oňat çözgüt hödürlemek üçin goldaw bermek isleýäris.Ondan soň, müşderiler üçin transport çykdajylaryny tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin satyn alyşlar we eltişler bilelikde gurnalar.

cc

Maslahatçylar

Maslahat beriş gullugynyň işgärlerini hödürläris we käbir pudak maglumatlary we önümiň täze ugurlary ýaly bazar gözlegleri geçirmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýäris. Biz onlaýn gözleg, salgylanma bahalary, pudak birleşiginiň hünärmenleri we ş.m. edýäris. (Maslahat beriş hyzmatlary belli bir üçünji tarap tölegleri ýok bolsa mugt)