he-bg

Habarlar

 • Hoşboý ysyň dowam etmegi bilen haýsy faktorlar baglanyşykly?

  Hoşboý ysyň dowam etmegi bilen haýsy faktorlar baglanyşykly?

  Myurdumyzyň hoşboý ys we tagam pudagy ýokary bazara gönükdirilen we dünýä derejesinde birleşdirilen pudak.Hoşboý ys we hoşboý ys kompaniýalary hemmesi Hytaýda ýerleşýär we köp sanly içerki hoşboý ys we hoşboý ys önümleri hem köp mukdarda eksport edilýär.Has köp ...
  Koprak oka
 • Tebigy tagamlar hakykatdanam sintetiki tagamlardan has gowumy?

  Tebigy tagamlar hakykatdanam sintetiki tagamlardan has gowumy?

  Senagat nukdaýnazaryndan hoşboý ys, maddanyň üýtgäp durýan ysynyň tagamyny düzmek üçin ulanylýar, çeşmesi iki kategoriýa bölünýär: biri "tebigy tagam", ösümliklerden, haýwanlardan, "fiziki usul" ulanyp mikrob materiallaryndan. aroma su ...
  Koprak oka
 • Deriniň ideg önümlerinde darçyn spirtiniň täsiri

  Deriniň ideg önümlerinde darçyn spirtiniň täsiri

  Darçyn alkogoly darçyn we balzam ekstraktyny öz içine alýan atyr bolup, nemlendiriji, arassalaýjy, parfýumeriýa, dezodorantlar, saç önümleri, kosmetika we diş pastalary ýaly köp şahsy önümlerde bolýar, köplenç ýakymly ysly ýa-da tagamly madda hökmünde ulanylýar.Bu sebäpden men...
  Koprak oka
 • Damaskenonyň iýmit tagamynda ulanylmagy

  Damaskenonyň iýmit tagamynda ulanylmagy

  Damaskenon, açyk sary suwuk reňksiz.Ys, adatça süýji miweler we gül gülleri hasaplanýar.Dykgat bilen dadyň, damaskenonyň süýjüligi bal süýji ýaly däl, alkogol süýji degişlidir.Damaskenonyň ysy hem üýtgeşik f ...
  Koprak oka
 • --Damaskonyň ulanylyşy

  --Damaskonyň ulanylyşy

  β-Damaskon, Ohoff tarapyndan Bolgariýanyň türk gül ýagynda tapylan kiçijik, ýöne möhüm ysly komponentdir.Tebigy gül we miweli bellikler ýaly özüne çekiji gül, erik, üzüm, malina hem gowy diffuziýa güýjüne eýe.Dürli tagam formulalaryna az mukdarda goşmak ...
  Koprak oka
 • Tebigy Coumarin üçin programma

  Tebigy Coumarin üçin programma

  Coumarin köp ösümliklerde tapylan birleşme bolup, sintez edilip bilner.Aýratyn ysy sebäpli köp adamlar ony iýmit goşundysy we atyr düzümi hökmünde ulanmagy halaýarlar.Coumarin bagyr we böwrekler üçin potensial zäherli hasaplanýar we gaty howpsuz bolsa-da ...
  Koprak oka
 • Iýmit gaplamasynda darçynegidiň antibakterial ulanylyşy

  Iýmit gaplamasynda darçynegidiň antibakterial ulanylyşy

  Darçyn efir ýagynyň 85% ~ 90% -ini, Hytaý bolsa darçynyň esasy ekiş ýerlerinden biridir we darçynegid baýlyklary baýdyr.Cinnamaldehid (C9H8O) molekulýar gurluşy, tebigy ýagdaýda akril bilen birikdirilen fenil toparydyr ...
  Koprak oka
 • Natriý benzoat deri üçin howpsuzmy?

  Natriý benzoat deri üçin howpsuzmy?

  Konserwatiw hökmünde natriý benzoat azyk we himiýa pudaklarynda giňden ulanylýar we käwagt kosmetika ýa-da derini bejermek önümlerinde ulanylýar.Emma deri bilen göni aragatnaşyk zyýanlymy?Aşakda “SpringChem” sizi açmak üçin syýahat eder.Natriý benzoat konserwatiw ...
  Koprak oka
 • Kaprilhidroksamik kislota deri üçin ygtybarlymy?

  Kaprilhidroksamik kislota deri üçin ygtybarlymy?

  Gözellik we derini bejermek pudagy şu günler has meşhur bolup, deride bejeriş önümleriniň köpüsinde kaprilhidroksamik kislotasy bar.Şeýle-de bolsa, köp adam bu tebigy konserwatiw hakda köp zat bilmeýär we onuň nämedigini bilenok, nämedigini goýman ...
  Koprak oka
 • Natriý benzoatyň ulanylyşy näme?

  Natriý benzoatyň ulanylyşy näme?

  Natriý benzoat hakda eşitdiňizmi?Iýmit gaplamasynda gördüňizmi?“Springchem” sizi aşakda jikme-jik tanyşdyrar.Iýmit derejeli natriý benzoat adaty iýmit saklaýjy bolup, çüýremeginiň we kislotasynyň öňüni alýar, şeýle hem ýaramlylyk möhletini uzaldýar.Saklamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Antibakterial we mikroblara garşy serişdeleriň arasynda näme tapawut bar?

  Antibakterial we mikroblara garşy serişdeleriň arasynda näme tapawut bar?

  Antibakterial we mikroblara garşy tapawudyna düşünýärsiňizmi?Ikisiniňem dürli bakteriýalara dürli täsiri bar.Bu ýerde SpringCHEM size habar berer.Olaryň kesgitlemesi: Antibakterial kesgitleme: bakteriýalary öldürýän ýa-da olaryň kuwwatyna päsgel berýän islendik zat ...
  Koprak oka
 • Niasinamidiň ulanylmagy üçin dört ätiýaçlyk

  Niasinamidiň ulanylmagy üçin dört ätiýaçlyk

  Niasinamidiň akartma täsiri barha meşhur bolýar.Itsöne ulanmak üçin çäreleri bilýärsiňizmi?Ine, SpringCHEM size habar berer.1. Niasinamid önümlerini ilkinji gezek ulananyňyzda çydamlylyk synagy, belli bir derejede gyjyndyrma bar.Men ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6