he-bg

Habarlar

 • Current popular anti-dandruff materials

  Kepege garşy häzirki meşhur materiallar

  ZPT, Climbazole we PO (OCTO) häzirki wagtda bazarda kepege garşy iň köp ulanylýan materialdyr, olary birnäçe ölçegden öwreneris: 1. Kepege garşy esasy ZPT Güýçli antibakterial ukyby bar, kepegi netijeli öldürip biler. kömelek öndürmek, bilen ...
  Koprak oka
 • What are the factors that affect the performance of cosmetic preservatives

  Kosmetiki konserwantlaryň işine täsir edýän faktorlar haýsylar?

  Konserwantlar önümiň içindäki mikroorganizmleriň ösmegine päsgel berýän ýa-da önüm bilen täsir edýän mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni alýan maddalardyr.Konserwantlar diňe bir bakteriýalaryň, galyndylaryň we hamyrmalaryň alyş-çalşyny saklaman, eýsem olaryň ösmegine we köpelmegine-de täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Introduction and summarization of cosmetic preservatives

  Kosmetiki konserwantlar bilen tanyşdyrmak we jemlemek

  Kosmetiki konserwatiw ulgamyň dizaýny, formuladaky beýleki maddalar bilen howpsuzlyk, täsirlilik, ýerliklilik we laýyklyk ýörelgelerine eýermelidir.Şol bir wagtyň özünde, dizaýn edilen konserwator aşakdaky talaplary ýerine ýetirmäge synanyşmalydyr: roBroad-spe ...
  Koprak oka
 • The advantages of the compound system of preservatives

  Konserwantlaryň goşma ulgamynyň artykmaçlyklary

  Konserwantlar azyk senagatynda aýrylmaz iýmit goşundylary bolup, mikroorganizmleriň köpelmegine täsir edip biler we iýmitiň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen önümleriň saklanyş möhletini gowulandyrar.Häzirki wagtda köp sarp edijiniň konserwasiýa belli bir düşünişmezligi bar ...
  Koprak oka
 • Antiseptic wipes

  Antiseptik süpürgiçler

  Süpürgiçler adaty şahsy ideg önümlerine garanyňda mikroblaryň hapalanmagyna has ýygy duş gelýär we şonuň üçin konserwantlaryň ýokary konsentrasiýasyny talap edýär.Şeýle-de bolsa, sarp edijileriň önümiň ýumşaklygyny yzarlamagy bilen, MIT & CMIT, formaldegid susty ýaly adaty konserwantlar ...
  Koprak oka
 • Chlorphenesin

  Hlorfenesin

  Hlorfenesin (104-29-0), himiki ady 3- (4-hlorofenoksi) propan-1,2-diol, adatça p-hlorofenolyň propilen oksidi ýa-da epihlorohidrin bilen reaksiýasy bilen sintez edilýär.G-a antiseptik täsir edýän giň spektrli antiseptik we antibakterial serişdedir ...
  Koprak oka
 • The supervision and management of children’s cosmetics regulations

  Çagalaryň kosmetika düzgünlerine gözegçilik we dolandyryş

  Çagalaryň kosmetika önümçiligini we iş amallaryny kadalaşdyrmak, çagalaryň kosmetik serişdelerine gözegçilik we dolandyryşy güýçlendirmek, kosmetika serişdelerine gözegçilik we dolandyryş düzgünlerine laýyklykda çagalaryň kosmetika serişdelerini ulanmagynyň howpsuzlygyny üpjün etmek ...
  Koprak oka
 • Is phenoxyethanol harmful to the skin?

  Fenoksietanol derä zyýanlymy?

  Fenoksietanol näme?Fenoksietanol, fenolik toparlary etanol bilen birleşdirmek arkaly emele gelen glikol efir bolup, suwuk ýagdaýynda ýag ýa-da suwuklyk ýaly görünýär.Kosmetikada umumy konserwatiw bolup, ýüz kremlerinden başlap, losýonlara çenli hemme zady tapyp bolýar.Phen ...
  Koprak oka
 • Properties and applications of lanolin

  Lanoliniň häsiýetleri we ulanylyşy

  Lanolin, goýun mumy diýlip hem atlandyrylýan arassalanan lanolini öndürmek üçin çykarylýan we gaýtadan işlenýän, ýüňi ýuwmakdan dikeldilen önümdir.Onda trigliseridler ýok we goýun derisiniň sebaceous bezlerinden bölünip çykýar.Lanolin meňzeş ...
  Koprak oka
 • The difference between 1,2-propanediol and 1,3-propanediol in cosmetics

  Kosmetikada 1,2-propanediol bilen 1,3-propanediolyň arasyndaky tapawut

  Propilen glikol, gündelik ulanmak üçin kosmetik serişdeleriň sanawynda köplenç görýän maddadyr.Käbirlerine 1,2-propanediol, käbirleri 1,3-propanediol diýip bellik edilýär, tapawudy näme?1,2-Propilen glikol, CAS 57 57-55-6, C3H8O2 molekulýar formulasy himiki ...
  Koprak oka
 • Activated poly sodium metasilicate (APSM)

  Işledilen poli natriý metazilikat (APSM)

  Kompaniýamyzyň ýyllyk 50000 tonna laminat kompozit natriý silikatynyň önümçiligi diňiň spreý guratmagy arkaly amala aşyrylýar.Poroşok, aýratyn agyrlyk güýji talaplara görä sazlanyp bilner.Önüm täsirli we çalt eräp bilýän fosforsyz ýuwujy serişdedir, men ...
  Koprak oka
 • CPC VS Triclosan

  CPC VS Triklosan

  CPC VS Triclosan Netijeliligi we öndürijiligi.Triklosan diş pastasy üçin işleýär, ýöne önümleri ýuwmak üçin däl we gözlegler onuň diňe sabundan has gowudygyny görkezdi.Konsentrasiýa nukdaýnazaryndan, CPC triklosandan has güýçli hereket usulyna eýe.CGK: Barýer bendi ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4