he-bg

Işgärlerimiz we müşderilerimiz bilen Täze ýyl baýramçylygy

2020-nji ýylyň Ro Christmasdestwo baýramynyň bellenilmegi, kompaniýamyzyň ähli işçi güýji üçin ajaýyp joşgun we joşgun bilen ajaýyp we ajaýyp pursat boldy.

Bütin dünýäde bellenilýän “Ro Christmasdestwo Fiesta”, adatça, ýakynlarymyza, dostlarymyza, kärdeşlerimize we goňşularymyza sahylyk, söýgi we hoşniýetlilik duýgusyny, şeýle hem maşgala birleşmek üçin belli bir wagtdyr. .

Suzhou Springchem International Co., Ltd.-de bize gelsek, Ro Christmasdestwo baýramynyň şatlygy we baýramçylygy ähli işçi güýjümiz we müşderilerimiz bilen beýan edildi.

Gündelik himiki fungisidleri we beýleki ajaýyp himiki serişdeleri öndürijileriň biri hökmünde;Üznüksiz we zähmetsöýer işgärlerimiziň hemmesine sag bolsun aýdanymyzda, kompaniýa işgärlerine sahylyk çäresini birnäçe abadançylyk bukjalary we baýraklar bilen berdi.

Işgärlerimiziň Ro Christmasdestwo baýramyny bellemegi we ýakynlary bilen ajaýyp stilde arzuw etmegini üpjün etmek üçin, kompaniýa oýlanyşykly sowgat önümlerini kompaniýanyň her bir işgäri üçin ýaýratdy.

Kompaniýamyzdaky her bir işgäre paýlanan gaplanan sowgatlaryň üstünde-de, üstesine-de, ýylyň ahyrynda şatlyk-şagalaň guradyk, şol ýerde kompaniýanyň dürli kategoriýaly işgärlerine iş derejesine baglylykda baýraklar we höweslendirişler berdik.

Örän hormatlanýan öndüriji hökmünde biziň tejribämiz ýalyhloroksilenolwe beýleki ajaýyp himiki maddalar, kompaniýanyň ähli işgärlerine korporasiýanyň abadançylyk işleri, işçileriň köp ýyllaryň dowamynda yhlaslylygy we zähmetsöýerligi bilen baglanyşykly kompaniýanyň lezzetini we lezzetini ýetirmegiň usulydy.

Mundan başga-da, kompaniýa tarapyndan döredilen bu hoşniýetlilik, paýlaşma we söýgi bu kompaniýanyň ähli işgärlerini himiki fungisid öndürijileriniň biri hökmünde kompaniýanyň statusyny saklamak üçin zähmet we öndürijiligini ýokarlandyrmaga itergi berdi.

Merry Christmas

Işgäriň kompaniýanyň administrasiýasynyň sahylygyna we hoşniýetli hereketine bolan reaksiýalary, olaryň hemmesine göwnünden turan söýginiň görkezilişinde we şekillendirişinde tolgunmanyň doly beýanydy.

Mundan başga-da, guramanyň her bölüminiň ýolbaşçylary himiki fungisidleri we nepis himiki önümleri öndürijileriň biri bolan kompaniýanyň standartyny goldamak üçin öz topary bilen bilelikde iň gowusyny bermäge söz berdiler.

Edil şonuň ýaly-da, işgärler kompaniýany himiki fungisidleri we nepis himiki maddalary iň oňat öndürijilerden biri hökmünde halkara abraýynyň iş jogapkärçiligine ygrarlylygy sebäpli saklanjakdygyna ynandyrmak üçin öz zähmetlerini dowam etdirjekdiklerine ynandyrdylar.

Kompaniýamyzda Ro Christmasdestwo baýramçylygy üstünlikli geçdi, sebäbi Ro Christmasdestwo baýramy üçin köp sanly sowgat sowgatlary bilen öýlerine gaýdyp baranlaryň hemmesi hoşaldy.

Iň oňat himiki fungisidler üçin biziň bilen hyzmatdaş

Himiki fungisidleri we beýleki nepis himiki serişdeleri öndürijileriň biri hökmündehloroksilenol, himiki zerurlyklaryňyzyň hemmesi üçin bize ynam edip bilersiňiz.

Başararsyňyzbiziň bilen habarlaşyňşu gün haýsydyr bir ýokary hilli himiki fungisidler üçin, iň oňat önümlere maýa goýanyňyzdan has hoşal bolarsyňyz.


Iş wagty: Iýun-10-2021