he-bg

Işgärlerimiz we müşderilerimiz bilen mynasyp Täze ýyl baýramçylygy

2020-nji ýylyň Ro Christmasdestwo festiwalynyň bellenilmegi, kompaniýamyzyň ähli işçi güýji üçin ajaýyp joşgun we joşgun bilen ajaýyp we ajaýyp pursat boldy.

Bütin dünýäde bellenilýän “Ro Christmasdestwo Fiesta”, umuman, ýakynlarymyza, dostlarymyza, kärdeşlerimize we goňşularymyza sahylyk, söýgi we hoşniýetlilik duýgusyny, şeýle hem maşgala birleşmek üçin belli bir wagtdyr. .

“Suzhou Springchem International Co., Ltd.” -de gelsek, Ro Christmasdestwo baýramyny bellemek we bellemek ähli işçi güýjümiz we müşderilerimiz bilen beýan edildi.

Gündelik himiki fungisidleri we beýleki nepis himiki serişdeleri öndürijileriň biri hökmünde;Üznüksiz we zähmetsöýer işgärlerimiziň kömegi bilen kompaniýa işgärlerine sahylyk çäresini birnäçe kömek pullary we baýraklary bilen berdi.

Işgärlerimiziň Ro Christmasdestwo baýramyny bellemegi we ýakynlary bilen ajaýyp stilde bellemegini üpjün etmek üçin, kompaniýa oýlanyşykly sowgat önümlerini kompaniýanyň her bir işgäri üçin ýaýratdy.

Kompaniýamyzdaky her bir işgäre paýlanan gaplanan sowgatlaryň üstünde, üstesine-de, ýylyň ahyrynda şatlyk-şagalaň guradyk, bu ýerde kompaniýanyň dürli kategoriýaly işgärlerine iş derejesine baglylykda baýraklar we höwesler berdik.

Örän hormatlanýan öndüriji hökmünde biziň tejribämiz ýalyhloroksilenolwe beýleki ajaýyp himiki maddalar, kompaniýanyň ähli işgärlerine paýdarlar jemgyýetiniň işleriniň köp ýyllaryň dowamynda işçileriň wepalylygy we zähmetsöýerligi bilen baglanyşykly kompaniýanyň lezzetini we lezzetini ýetirmegiň usulydy.

Mundan başga-da, bu hoşniýetlilik, paýlaşmak we söýgi hereketi, kompaniýanyň ähli işgärlerini himiki fungisid öndürijileriniň biri hökmünde kompaniýanyň statusyny saklamak üçin beýleki zähmet we öndürijiligini ýokarlandyrmaga itergi berdi.

Täze ýyl gutly bolsun

Işgäriň kompaniýanyň administrasiýasynyň sahylygyna we hoşniýetli hereketine bolan reaksiýalary, olaryň görkezen söýgüsiniň görkezilmeginde we görkezilmeginde tolgunmanyň doly beýanydy, olaryň hemmesi göwnünden turupdy.

Mundan başga-da, guramanyň her bölüminiň ýolbaşçylary himiki fungisidleri we nepis himiýa öndürijileriniň öňdebaryjylaryndan biri bolan kompaniýanyň ülňülerini goldamak üçin öz toparlary bilen bilelikde iň gowusyny bermäge söz berdiler.

Edil şonuň ýaly-da, işgärler kompaniýany himiki fungisidleri we nepis himiki serişdeleri öndürijileriň iň oňat öndürijilerinden biri hökmünde halkara abraýynyň, iş jogapkärçiligine ygrarlylygy sebäpli saklanjakdygyna ynandyrdylar.

Kompaniýamyzda Ro Christmasdestwo baýramy üstünlikli geçdi, sebäbi Ro Christmasdestwo baýramyny bellemek üçin köp sanly sowgat bukjalary bilen öýlerine gaýdyp gelenleriň hemmesi hoşaldy.

Iň oňat himiki fungisidler üçin biziň bilen hyzmatdaş

Himiki fungisidleri we beýleki nepis himiki serişdeleri öndürijileriň biri hökmündehloroksilenol, ähli himiki zerurlyklaryňyz üçin bize ynam edip bilersiňiz.

Başararsyňyzbilen habarlaşyňşu gün haýsydyr bir ýokary hilli himiki fungisidler üçin, iň oňat önümlere maýa goýanyňyzdan has hoşal bolarsyňyz.


Iş wagty: Iýun-10-2021