he-bg

Antiseptik süpürgiçler

Süpürgiçler adaty şahsy ideg önümlerine garanyňda mikroblaryň hapalanmagyna has ýygy duş gelýär we şonuň üçin ýokary konsentrasiýalary talap edýärkonserwantlar.Şeýle-de bolsa, sarp edijileriň önümiň ýumşaklygyny yzarlamagy bilen, adaty konserwantlarMIT & CMIT, formaldegidiň dowamly çykarylmagy, paraben we hatdafenoksietanolesasanam çaga süpürgiç bazarynda dürli derejelere garşy duruldy.Mundan başga-da, soňky ýyllarda daşky gurşawy goramaga we durnukly ösüşe ünsi jemlemek bilen has köp marka has köp tebigy matalara ýüzlenýär.Bu üýtgeşmeleriň hemmesi çygly süpürgiçleri gorap saklamak üçin has uly kynçylyk döredýär.Adaty çygly süpürgiçler, dokalan däl matalarda poslama garşy päsgel berýän poliester we viskoz bar.Viskoz süýümi has gidrofil, poliester süýümi bolsa lipofilidir.GoşmaçaDMDM H., köplenç ulanylýan konserwantlaryň köpüsi has köp lipofil bolup, poliester süýümleri bilen aňsatlyk bilen adsorbsirlenýär, netijede viskoz süýümleri we suw fazasynyň bölekleri üçin konserwatiw gorag ýeterlik däl, viskoz süýümleri we suw köpelýär.Suw fazasynyň bölegi poslama garşy öňüni almak kyn, bu bolsa çygly süpürgiçleriň poslamagyna garşy kynçylyk döredýär.Umuman, viskoz süýümi we beýleki tebigy süýümli çygly süpürgiçler himiki süýümli çygly süpürgiçlerden poslamagyň öňüni almak has kyn.
1-nji surat: Çygly süpürgiçleriň esasy formulasy

2-nji surat: Arassa suwuk we mata bolan çygly süpürgiçleri konserwatiw synag synag grafik deňeşdirmesi