he-bg

Konserwantlaryň goşma ulgamynyň artykmaçlyklary

Konserwatorlarazyk senagatynda aýrylmaz iýmit goşundylary bolup, mikroorganizmleriň köpelmegine täsir edip biler we iýmitiň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen önümleriň saklanyş möhletini gowulandyrar.Häzirki wagtda sarp edijileriň köpüsinde konserwantlara belli bir düşünişmezlik bar, konserwantlar “erbet sanaw” hökmünde klassifikasiýa edilýär, aslynda konserwantlar ekzogen ýokumly maddalar, mukdary az ulanmazlyk ýa-da ulanmazlyk ýörelgesini goldamalydyr.Birinjiden, konserwantlar ulanyş çäginde howpsuz, sarp edijileriň iň möhüm aladalaryna degilmeýär;ikinjiden, konserwantlar iýmitiň amatlylygyny we dowamly lezzetini berip biler, konserwantlaryň ýoklugy bolsa sarp edijiler üçin ýitgidir.Şonuň üçin konserwantlar optimizasiýany azaltmak, iýmitlenmegi güýçlendirmek we amaly bahasyny ýokarlandyrmagyň beýleki usullary arkaly işiň zerurlyklaryna has ýakyn, has netijeli yzarlamak.
Konserwantlaryň goşma ulgamynyň artykmaçlyklary:
① giňeltmekantibakterialspektr
The Dermanyň täsirliligini ýokarlandyrmak
- Ikinji derejeli hapalanma
Safety Howpsuzlygy ýokarlandyrmak
Drug Neşe garşylygy ýüze çykmagynyň öňüni alyň
Konserwantlaryň birleşdiriş usullary, adatça, aşakdakylardyr:
Pres Konserwantlary dürli hereket mehanizmleri bilen birleşdirmek.Bu birleşdiriş usuly netijeliligiň ýönekeý goşmaçasy däl-de, adatça konserwantlaryň antiseptiki netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp bilýän köpeltmek gatnaşygydyr.
Different Dürli ulanylýan şertler bilen konserwantlaryň birleşmegi.Bu birleşdiriş usuly önüme poslama garşy has giň gerim berip biler.
Different Dürli mikroorganizmleriň konserwantlaryny birleşdirmek üçin amatly.Bu birleşdiriş usuly, esasan, poslama garşy ulgamyň anti-spektrini giňeltmekden ybaratdyr we gündelik kosmetikanyň poslama garşy ulgamyny taslamak üçin iň köp ulanylýan usuldyr.
Birleşende konserwantlaryň ýerlikli birleşmegine üns bermelidigini, konserwantlaryň özara täsirinden gaça durmalydygyny, şol bir wagtyň özünde birleşenden soň giň spektrli antibakterial häsiýetlere üns bermelidigini ýatladýarys.PE91, PE73, Fenoksietanol ýalyCAS No.122-99-6) we Etilheksilgliserin (CAS No. 70445-33-9) we ş.m.


Iş wagty: Fewral-23-2022